top of page
זוג ידיים אוחזות, מבוגרת וצעירה - אפטרופסות וייפוי כוח מתמשך

אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך

כספים לגופים או בני משפחה מסויימים, להורות כי ימנע מהעברת הממנה למוסד אלא ידאג לטיפול סיעודי בבית וכיוצב'). כניסתו של ייפוי כוח זה לתוקף אף היא איננה מצריכה הליך שיפוטי או מעורבות של גורם חיצוני והממנה הוא הקובע באילו תנאים ובאיזה מועד יכנס ייפוי הכוח לתוקפו. ייפוי הכוח המתמשך יכול היערך אך ורק על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לערוך יפויי כוח מתמשכים. עוה"ד מרב אבישי נמנית על עורכי דין מוסמכים אלה.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר נכנס לתוקפו לאחרונה עשוי לייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי ביהמ"ש ולאפשר לכל אדם, בצורה פשוטה וקלה, לקבוע מראש מי יטפל בענייניו במקרה בו לא יהיה כשיר לעשות כן. התיקון מאפשר לאדם לקבוע מראש, באמצעות עריכת על ייפוי כוח מתמשך, מי יטפל בענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים במקרה בו יאבד את כושרו לעשות כן. מנגנון זה חוסך את הצורך של בני המשפחה להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לביהמ"ש כאשר האדם בו עסקינן אינו כשיר עוד לטפל בכוחות עצמו בענייניו, להמתין זמן ארוך להחלטה בבקשה, להגיש חוות דעת של רופא ו/או עובדת סוציאלית באשר למצבו של האדם לגביו מתבקש המינוי, להגיש דו"חות כספיים מדי שנה לאפוטרופוס הכללי וכיוצב'. מדובר בחסכון ניכר בזמן, טרחה והוצאות משפטיות. זאת ועוד, מיופה הכוח נבחר מראש על ידי האדם בו עסקינן (הוא הממנה), ולא על ידי בני משפחתו ו/או ביהמ"ש, והממנה אף יכול מראש לתחום את סמכויותיו של מיופה הכוח (האם יוכל לפעול בעניינים רפואיים, בעניינים אישיים, בעניינים רכושיים או בכל אלה גם יחד), ליתן הוראות לגביי אופן פעולתו (למשל, להורות כי יעביר

ייפוי כוח מתמשך

לעת זקנה נפגע כושרם של אנשים רבים, הן מבחינה פיזית והן מבחינה מנטלית, ומתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש אשר ינהל את ענייניהם ויקבל החלטות מהותיות הנוגעות לרכושם, נכסיהם, בריאותם ואופן הטיפול בהם. בדומה, ישנם אנשים אשר נזקקים לאפוטרופוס בגיל צעיר אף יותר עקב מוגבלות עמה נולדו או אשר נוצרה בשלב מוקדם יותר בחייהם כגון אנשים המתמודדים עם מחלות נפש אשר פוגעות באופן קשה ביכולתם לנהל את ענייניהם, קטינים אשר איבדו את הוריהם, אנשים המצויים על הספקטרום האוטיסטי ברמת תפקוד נמוכה וכיוצב'. בכל המקרים האמורים מתעורר הצורך להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לביהמ"ש, ובקשה זו תוכרע לאחר קבלת חוות דעת של פקידת סעד (עובדת סוציאלית). במקרים בהם מתעוררת מחלוקת לגביי זהות האפוטרופוס תידון מחלוקת זו בפני בית המשפט אשר יכריע מי מבין המועדים הינו המתאים ביותר לתפקיד. כיום, בעקבות תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קיימת אפשרות לכל אדם להורות מראש מי ינהל את ענייניו במקרה הצורך וזאת בהתאם לפרוצדורה מיוחדת אשר נקבעה לצורך כך.  

אפוטרופסות

bottom of page