top of page
צלחות, סכום וכוסות על רקע לבן- חלוקת רכוש

חלוקת רכוש

"ישנה מגמה הולכת וגוברת בפסיקת בתי המשפט של טשטוש גבולות בין הרכוש המשותף לבין הרכוש הפרטי של אחד מן הצדדים"

שוויין וקביעת אופן חלוקתן מורכבים ויותר. הגם שזכויות אשר התקבלו בדרך של מתנה או ירושה וזכויות שנצברו לפני תחילתה של מערכת היחסים אינן אמורות להתחלק בין הצדדים בהתאם לחוק, הרי שבפועל, ישנה מגמה הולכת וגוברת בפסיקת בתי המשפט של טשטוש גבולות בין הרכוש המשותף לבין הרכוש הפרטי של כל אחד מן הצדדים, וגם רכוש שבעבר נחשב לכזה שאיננו בר איזון או חלוקה עשוי בתנאים מסויימים לעמוד לדיון במסגרת ההסדר הרכושי.

במקרה של פירוד בין בני זוג, בין אם בני זוג נשואים ובין אם בני זוג ידועים בציבור, מתעורר הצורך לחלק ביניהם את הרכוש אשר נצבר במאמץ משותף במהלך מערכת היחסים. לצורך חלוקת הרכוש, בין אם במסגרת הליך משפטי ובין אם בהסכם, מתעורר לעיתים קרובות הצורך במינוי אקטואר או מומחה כלכלי אשר יעריך את שוויו של הרכוש ויחלק בין הצדדים זכויות סוציאליות (פנסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וכיוצב') וכן זכויות בעסקים ובחברות ונכסי קריירה, אשר הערכת

bottom of page