top of page
נעלי עקב אופנתיות בצבע בז׳ - מזונות אישה

מזונות אישה

״בכל הנוגע לזוגות יהודים במדינת ישראל, מחוייב הבעל לשאת במזונות אשתו כל עוד הצדדים נשואים. דהיינו, עם מתן הגט נעלמת מאליה גם חובת המזונות.״

תקופה קצובה ובד"כ קצרה. מזונות אישה, בניגוד למזונות ילדים, נפסקים בהתאם לרמת החיים בה הורגלה האישה במהלך נישואיה, כאשר מסכום המזונות יש לנכות את השתכרותה של האישה.

בכל הנוגע לזוגות יהודים במדינת ישראל, מחוייב הבעל לשאת במזונות אשתו כל עוד הצדדים נשואים. דהיינו, עם מתן הגט נעלמת מאליה גם חובת המזונות. במקרים חריגים נפסקים מזונות אשר ישתלמו גם לאחר הגירושין ("מזונות משקמים" או פיצוי בגין נכסי קריירה או הפרשי כושר השתכרות), אולם אלו עומדים בד"כ כלל על סכום נמוך יותר ומשולמים במשך

bottom of page