top of page
תמונה משפחתית ישנה - צוואות ירושות ועיזבונת

צוואות ירושות ועיזבונות

במקרים בהם מתעוררת מחלוקת בין היורשים, כאשר ישנו צורך דחוף בביצוע פעולות בעיזבון עוד לפני מתן צו ירושה או צו קיום צוואה או כאשר ישנן נסיבות אחרות המצדיקות זאת (למשל, כאשר בין היורשים קיימים קטינים ו/או חסויים אשר זכויותיהם עלולות להיפגע) מתעורר הצורך במינוי מנהל עזבון, בין אם זמני ובין אם קבוע. במסגרת ניהול העיזבון אחראי מנהל העיזבון , בין היתר, על כיסוי חובות העיזבון, ניהול והפקת רווחים מנכסי העיזבון ולעתים אף סיוע בהשגת הסכם בין היורשים.  

ניהול עזבונות

עם מותו של אדם מוקפאים כל נכסיו עד אשר תתברר זהות היורשים. לצורך העברת הרכוש לידי היורשים יש צורך בהגשת בקשה לצו ירושה (במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה) או לצו קיום צוואה (במידה והמנוח הותיר אחריו צוואה) בהקדם האפשרי. רק לאחר קבלת הצו ניתן לשוב ולפעול בנכסי המנוח: לעשות פעולות בחשבון הבנק, לרשום רכבים, מניות ונכסי מקרקעין ע"ש היורשים, למכור ולהשכיר נכסים וכיוצב'. לאור העומס הרב המוטל על לשכות הרשם לענייני ירושה, רצוי להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי, שכן הטיפול בה עשוי לארוך זמן רב.

התנגדות לבקשת צו קיום צוואה/צו ירושה וניהול תביעות בסכסוכי ירושה

 

 

במקרה בו הלך אדם לעולמו והותיר אחריו צוואה, עשוי מי מהקרובים לו לסבור כי צוואה זו איננה תקפה בין אם עקב חוסר כשירות של המנוח לערוך את הצוואה עקב מצבו הרפואי ו/או הנפשי, בין אם עקב לחץ או כפייה אשר הופעלו עליו על ידי גורם כלשהו, בין אם עקב מעורבות צד ג' בעריכת הצוואה וכיוצב'. בדומה, עשוי להתעורר מצב בו לאחר פטירתו של אדם מוגשת בקשה לצו ירושה בעוד מי מהקרובים אליו מחזיק בידו צוואה תקפה. במקרים כגון אלה ישנה חשיבות בפנייה לרשם לענייני ירושה בהקדם האפשרי והגשת התנגדות לבקשת צו קיום הצוואה או צו הירושה לפי העניין. משמוגשת התנגדות כאמור, עובר הדיון בתיק לבית המשפט אשר יידרש להכריע האם הצוואה תקויים או תבוטל וכיצד תפורש. במסגרת קבלת יעוץ משפטי ניתן להבין מה הם סיכויי ההתנגדות ולקבל החלטה מושכלת באשר למידת הכדאיות שבהגשתה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה/צו ירושה

הגם שאנשים רבים מעדיפים, מסיבות מובנות, שלא לעסוק בשאלת "היום שאחרי", דהיינו – איך יראו חייהם של האנשים הקרובים להם לאחר מותם, הרי שישנה חשיבות גדולה להבנת המצב המשפטי ולהסדרת ענייני הרכוש מבעוד מועד, בעיקר עבור הורים לילדים ועל אחת כמה וכמה עבור אלה המשתייכים ל"משפחות מורכבות" (חד הוריים, בני זוג בנישואין שניים, הורים שלהם ילדים שנולדו במסגרת מערכות יחסים עם בני זוג שונים וכיוצב'). במסגרת קבלת יעוץ משפטי ניתן להבין מהו הדין החל מכוח חוק הירושה, להחליט האם הסדר משפטי זה מתאים לנסיבות החיים, ובמקרה הצורך לערוך צוואה אשר קובעת הסדר המותאם ספציפית למצב האישי והמשפחתי. במסגרת צוואה ניתן להחליט האם הרכוש יעבור לידי בן הזוג או ישירות לידי הילדים, האם יוטלו מגבלות כלשהן על אופן השימוש אותו יעשה בן הזוג ברכוש שיעבור לידיו, האם יוטלו מגבלות על השימוש אותו יעשו הילדים ברכוש ובאיזה גיל יקבלו אותו לידיהם, כיצד יובאו בחשבון מתנות או הלוואות אשר ניתנו לילדים בחיי ההורים וכיוצב'.

עריכת צוואה

bottom of page